KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Sakarya Elektrik Perakende Satış A. Ş. olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemizde "www.sepas.com.tr" adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

2.İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verileri

Ad, soyad, uyruk, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, vergi numarası, yeni kimlikler için kimlik id numarası, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, göç idaresi tarafından verilmiş bulunan geçici kimlik ve vergi numarası, ikamet izni müracaat belgesi, çalışma izni belgesi, medeni durum, imza

Finansal Veri

Iban ve hesap numarası

İletişim Verileri

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Görsel ve İşitsel Veri

Arama yapıldığında çağrı merkezi aracılığıyla ses kayıtları, işyerlerimizde güvenlik kamera kayıtları

Dijital Veriler

Web site ziyaretinde IP adresi, konum bilgisi, çerezler

Diğer

Abone/sözleşme/sözleşme hesap numarası, tekil kod, EIC kodu (enerji tanımlama kodu), sayaç ve ölçüm sistemi bilgileri, müşteri/muhatap numarası, sayaç seri numarası, tesisat numarası, DASK poliçe numarası, faturalamaya esas endeks ve okuma bilgileri, talimatlı banka bilgisi, borç bilgisi, günlük/yıllık tüketim bilgisi, meslek, elektrik fatura sureti, sektör, çocuk sayısı, eğitim seviyesi, hangi sosyal medya mecralarını kullandığı, özel sigortası olup olmadığı, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığı durumu, çalışan sayısı gibi segmentasyon için gerekli demografik, ekonomik ve davranışsal veriler, EPDK şikayeti ve her türlü müşteri şikayeti esnasında sorunun anlaşılması için müşteri tarafından paylaşılabilecek kişisel veriler, vasi belgesi, veraset ilamı, abonegrubu (mesken-ticarethane, sanayi), tarife (ulusal tarife-serbest tüketici), müşteri tipi (B2B, B2C), bölge, abonelik başlangıç tarihi, abonelik bitiş tarihi, ödenmemiş/gecikmeli ödeme sayısı, tutarı, enerji kesim adedi, teminat düzeyi gibi kredibilite oluşturulabilecek bilgiler, şikayet bilgileri, alacaklar tutarı, iletişim izni verilip verilmediği, tapu, araç, banka hesap sorgu sonucu, işyeri sorgu sonucu, kullanım hakkını ispata yarayan bilgi ve belgeler, emeklilik belgesi, gazi, şehit yakını tanıtım kartı.

3.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimizden elektrik hizmeti almanız sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategoride yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

a)Şirketimiz ve bayilerimizde fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla ve özellikle;

 • Şirketimiz ve bayilerimiz ortak alanlarında oluşabilecek olası olumsuzluklar ile güvenlik ihlallerini giderebilmek için kamera kayıtlarının tutulabilmesi,

b)Müşterilerimizin hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla ve özellikle;

 • Çeşitli kanallardan (çağrı merkezi, Online, Direkt Satış, Kanal Satış, vb.)Müşteriye elektrik tedarik hizmeti verilebilmesi,
 • Sayaç okuma yapılarak hizmete ait sayısal verilerin üretilebilmesi,
 • Fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi,
 • İletişim kurulabilmesi, hizmetin niteliği gereği yapılması gereken bildirimlerin yapılabilmesi, ödeme bildirimi iletilebilmesi,
 • İtiraz, öneri, şikayet ve geri bildirimlerin yasal yükümlülükler ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
 • Bu hizmet kapsamında müşteriye sms veya e-posta ile bilgi verilebilmesi,
 • Sözleşmenin sona ermesi durumunda fesih ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve varsa güvence bedeli iadesinin yapılabilmesi, varsa müşterinin yararlanacağı kampanya ile ilgili 3. kişiyle işbirliği yapılması halinde kampanya faydalarının sağlanabilmesi,
 • Sözleşme bilgilerinin EPİAŞ (Enerji Piyasası İşletme A.Ş) kaydı öncesi teyit edilebilmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi,
 • Elektrik Piyasası mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Kullanım alışkanlıklarının tespiti ve buna yönelik yeni imkan ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi,
 • Müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi;
 • Şirketimizin halihazırda kendi ve üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyaların müşterilerimize sağlayacağı faydayı da gözetebilecek şekilde hayata geçirilebilmesi, müşterilere bilgi verebilmek amacıyla iletişime geçilebilmesi, müşterilerimizin kampanyadan istifade edebilmesi için randevu alınarak adreslerine sözleşme ve/veya cihaz vb. kurulumu için gidilebilmesi,
 • Uzlaştırma dönemi bazında bölgede bulunan Lisanssız üretim Yönetmeliğine tabi müşterilerin fatura tutarlarının hesaplanarak bilgilendirilmesi ve fatura tutarlarının bildirilebilmesi,
 • Portföyümüze yeni müşterilerin dahil edilebilmesi veya taahhüdü biten müşterinin taahhüdünün yenilenebilmesi,
 • Portföyümüzde yer alan her bir müşterinin kar/zarar durumuna göre aksiyon alınabilmesi,
 • Müşterilerimizin segmente edilebilmesi ve her segmentteki müşteri grubu için ihtiyaçların belirlenip özel tekliflerin hazırlanabilmesi,
 • Herhangi bir sebeple müşteri olma vasfını kaybeden eski müşterilerimizin segmente edilebilmesi,
 • Kampanya hedefi ve fizibilitesinin hesaplanabilmesi ile kampanya gerçekleşen raporunun hazırlanabilmesi,
 • Kampanyadan yararlanmaya hak kazanan müşterilerimizin ödülden yararlanmasının sağlanabilmesi ile segmente edilmiş müşterilerimize hediye gönderiminin gerçekleştirilebilmesi,
 • Reklam, tanıtım, sosyal sorumluluk projeleri ile görüşme, röportaj, video ve fotoğraf çekimi, sponsorluk, ve etkinliklerde bulunulabilmesi,
 • İletişim bilgi güncellemelerinin yapılabilmesi;
 • Sosyal medya, whatsapp, web portal, Google, çağrı merkezi gibi iletişim araçları vasıtasıylaüyelik/abonelik öncesi soruların yanıtlanması, şikayetlerin yanıtlanabilmesi ve müşteri veyamüşteri adayı tarafından istenilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,
 • Satış gücü performans değerlendirmesi yapılabilmesi,
 • Ziyaret gerçekleştirebilmesi, fiyat çalışması yapılabilmesi,
 • Müşteriden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi,
 • Fatura kesebilmek için mevzuat tarafından belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, Sanayi sicil belgesinin geçerlilik süresinin güncellenebilmesi,
 • Talep tahmin, hata oranlarının ve dengesizlik maliyetlerinin azaltılabilmesi, Ticari kalite tazminatlarının hesaplanabilmesi,
 • Standart gereği sertifikasyonun sağlanabilmesi için akredite olmuş bağımsız firmalar tarafından denetim gerçekleştirilmesi, Türkak'a raporlanarak sonuçların tarafımıza bildirilebilmesi
 • ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilebilmesi
 • 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takip edilebilmesi,
 • Bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilebilmesi, Farklı ödeme günleri talep eden müşterilerimizin taleplerinin karşılanması

4.Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2 a, c, ç, e bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen "kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası" kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

 1. Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, PTT, bankalar, tahsilat hizmeti alınan firmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, EPİAŞ, TEİAŞ, EüAŞ, elektrik kesme işlemi için müşterimizin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır.
 2. Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir. İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise;
 3. Müşterilerimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve şirketimizin halihazırda üçüncüşahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dahilinde "TC kimlik numarası, ad soyad ve iletişim" bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız çağrı merkezi, anket ve araştırma şirketleri, SMS ve mailing hizmeti veren şirketler, GSM şirketleri, müşteri memnuniyet araştırma şirketleri, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle; kampanya partneri olan ve müşteriye fayda sağlamaya yönelik sözleşme ilişkisi kurulmuş/kurulacak olan üçüncü kişilerle aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.
 4. Danışmanlar ve denetimciler dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, enerji mevzuatı kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi, şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, arşiv şirketleri, kargo gönderim şirketleri, sms/mail gönderim şirketleri, fatura hizmeti veren firmalar, aramaların yapılabilmesi ve karşılanabilmesi için çağrı merkezi şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.
 5. Fiziki veya dijital arşiv hizmeti alınan, teknik ve idari altyapı ve elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet alınan, çağrı merkezi hizmeti alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir.

5.Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi,

 1. Abone olmak için başvurunuz sırasında müşteri hizmetleri merkezlerimiz ile bayi ofislerimizde sözlü/yüz yüze ve fiziken, web sitemizde doldurduğunuz başvuru da dahil her türlü form aracılığıyla elektronik ortamda, online mesajlaşma portalları (push web, web chat vb.) mobil uygulama yoluyla, güvenlik kamerası, telefon, e-posta, faks ve çağrı merkezi aracılığıyla, şirketimizin sosyal medya hesapları, whatsapp, SMS, web sitesi çerezler, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, EPİAŞ, EPDK, mahkemeler ve diğer kamu kurumları aracılığıyla topluyoruz.
 2. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e bentlerinde belirtilen "kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası" kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

6.İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla şirket merkez adresimiz olan Karabaş Mah. Hafız Selim Sok.D-100 Karayolu üstü No:14/25 İzmit-Kocaeli adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya online sistemlerimiz üzerinden ya da uygulamalarımız vasıtasıyla talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, başvurunuzda yer alan talepleri, KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun, Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilir.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 7 (yedi) sayfa ve 6 (altı) madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.