Faturamı Nasıl Okurum?

image

FATURA BİLGİSİ

1- Fatura Seri/Sıra No

Oluşturulan faturanın Sepaş Enerji sisteminde yer alan seri ve sıra no bilgisidir.


2- Fatura Dönemi

Faturanın oluşturulduğu yıl ve ay bilgisini gösterir.


3- Fatura Tarihi

Faturanın oluşturulduğu tarihi gösteren bilgidir.


4- Sonraki Okuma Dönemi

Sayaç okunacağı bir sonraki dönemi gösteren bilgidir.


5-Tesisat No

Tüketim noktası ve sayaca ait abonelik numarasıdır.


6-Sözleşme Hesap No

Aboneliğe ait sözleşme numarasıdır.Tüketim noktası ve sayaca ait abonelik numarasıdır.


7- Müşteri No

Tesisata veya sözleşmeye bağlı olarak değişiklik göstermeyen aboneliğe ait müşteri numarasıdır.

TÜKETİCİ BİLGİSİ

8- Tüketici Sınıfı

Müşterinin hangi tüketici sınıfına ait olduğunu gösteren bilgidir. (Son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici, ikili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici , serbest olmayan tüketici gibi)


9- Abone Grubu

Müşterinin kullanmakta olduğu tarife grubu bilgisidir.


10- TCKN/ VKN/ Vergi Dairesi

Abone/tesisat sahibine ait vergi numarası ve T.C Kimlik numarası ve vergi mükellefi müşterilerin hizmet aldığı vergi dairesi bilgisidir.


11- EIC Kod

Enerji Tanımlama Kodu (EIC), oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları ENTSO-E tarafından belirlenip kuruluşun resmi internet sitesinde duyurulan ve ENTSO-E’ye bağlı tüm ülkelerde kullanılan, enerji tanımlama kodlama sistemini ifade eder.


12- Adres

Sayacın bulunduğu adres veya beyan edilen yazışma adresi bilgisidir.


13- Ödenecek Tutar

Hesaplanan fatura tutarına, Güvence Bedeli, Yuvarlama, Müşteri Alacağı ve muhtelif gibi bedeller eklendikten sonra ödencek tutar bilgisidir.


14- Son Ödeme Tarihi

Fatura tutarının gecikmeye girmeden ödenebileceği son tarihi içeren bilgidir.


15- Fatura Ort. Tük. (kWh/gün)

Faturaya esas tüketimin, faturaya esas okuma gün sayısına oranıdır.

OKUMA BİLGİSİ

16- İlk Endeks

Faturalamaya esas tüketimin ilk okuma tarihindeki değeridir.


17- Son Endeks

Faturalamaya esas tüketimin son okuma tarihindeki değeridir.


18- Çarpan

Tüketim hesabı için ilk ve son endeks arasındaki farkın çarpıldığı katsayıdır.


19- Fark

Okuma bilgisi alanında yer alan gün sayısı, endeks değerleri farkı ve ek tüketim miktarının (varsa) gösterildiği alandır.

FATURA DETAYI

20- Fatura Detayı

Faturalamaya esas tüketimin ilk okuma tarihindeki değeridir. Bu alanda yer alan diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

TRT Fonu

TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden perakende enerji bedeli üzerinden % 2 oranında alınan ve TRT’ye aktarılan bedeldir. 01.01.2022 itibarıyla bu bedel alınmamaktadır.

Enerji Tüketim Bedeli

Fatura kaleminin birim bedelleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Enerji tüketim bedeli, tüm elektrik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamındaki sistem yatırım harcamaları ile sistem işletim, teknik ve teknik olmayan kayıp, sayaç okuma ve sistemden reaktif enerji kullanılabilmesi için sağlanan altyapı maliyeti gibi birim bedelleri, EPDK tarafından belirlenen tüm kalemleri kapsamaktadır.


Trafo Kayıp Bedeli

Trafo gücüne göre Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında bu güce karşılık gelen oran üzerinden hesaplanarak alınan bedeldir.


Güç Bedeli

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidi.


Güç Aşım Bedeli

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.


Reaktif Enerji Bedeli

Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için 13 üncü maddede reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir.


Kesme-Açma Bedeli

Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen ilk faturasına yansıtılan bedeldir.


Sayaç Kontrol Bedeli

Sayaç arızası şüphesi nedeniyle müşteri tarafından Dağıtım Şirketi'ne sayacını kontrol ettirilmesi sonucu sayacın sağlam çıkmasını takiben Dağıtım şirketi adına ilk faturaya yansıtılan EPDK tarafından yayınlanmış olan bedeldir.


Enerji Fonu

Perakende enerji bedeli üzerinden % 0.7 (binde yedi) oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Enerji Fonuna aktarılan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi %1 olarak alınmaktaydı.) 01.01.2022 itibarıyla bu bedel alınmamaktadır.


BTV

Müşterinin, tüketim noktasının bulunduğu bölgesi içerisinde hizmet veren Belediye için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden, perakende enerji satış bedeli üzerinden hesaplanarak alınan vergi bedelidir.

%5: Aşağıda yer alan durumda olmayan tüm abonelerden Perakende enerji bedeli üzerinden %5 oranında BTV alınmaktadır.

%1: Uygulama alanı; İmal, İstihsal, Taşıma, Yükleme, Boşaltma, Soğutma, Telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi.

%0: Kar amacı olmaması kaydı ile Hastane, Dispanser,klinik Sağlık Ocağı, Rehabilitasyon Merkezleri, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları Doğum ve Çocuk Bakımevleri, Kreşler, Sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları, Yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu vb. sosyal yardım kuruluşları, İbadethaneler (Cami, Mescit, Kilise, Havra gibi), Milletlerarası; Panayır, Sergi, Fuar ve Mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda tüketilen elektrik.


KDV

06.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tüm mesken ve tarımsal sulama aboneliklerinde elektrik teslimine ilişkin bedeller üzerinden %10 oranında, diğer abone gruplarında %20 oranında alınan (Katma Değer Vergisi) vergi miktarıdır.


Gecikme Bedeli

Faturanın son ödeme tarihi geçtikten sonra ödeme yapılması durumunda; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı baz alınarak hesaplanan ve bir sonraki faturaya yansıtılan bedeldir.


Toplam Enerji Bedeli

Enerji bedeline ilişkin (Enerji Tüketim bedeli, Güç bedeli, Güç Aşım bedeli, Reaktif Enerji bedeli gibi tüketime esas enerji bedellerinin toplamını ifade etmekte olup, ara toplam olarak değerlendirmektedir.


Diger Bedeller

Kesme açma bedeli, Sayaç Kontrol bedeli, Gecikme bedeli gibi ek bedellerin ara toplamıdır.


Vergi ve Fonlar

BTV, KDV gibi vergi/fonlar ara toplamıdır.


Okuma Günü

Faturaya esas fiili tüketim yapılan aralığa ait ilk okuma ve son okuma tarihi arasındaki gün farkıdır.


Mesken Alçak Gerilim (AG) Tek Zamanlı Abone Grubundaki Tüketiciler İçin Kademe Limiti

Ocak 2022’de oluşturulan faturalarda 5 kWh/gün, Şubat 2022’de oluşturulan faturalarda 7 kWh/gün olarak uygulanmıştır. 01.03.2022 tarihinden itibaren oluşan faturalarda günlük ortalama 8 kWh olarak uygulanmaktadır.


Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Ticarethane) Alçak Gerilim (AG) Tek Zamanlı Abone Grubundaki Tüketiciler için Kademe Limiti

01.03.2022 tarihinden itibaren Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer (Ticarethane) alçak gerilim AG tek zamanlı abone grubu için günlük ortalama tüketim 30 kWh ve altında ise düşük kademeli tarife (Kademe 1), günlük ortalama tüketim 30 kWh’ın üzerinde ise yüksek kademeli tarife (Kademe 2) uygulanmaktadır. 01.03.2022 tarihinden itibaren oluşturulan faturalarda tüketimler fatura üzerinde kademeli olarak gösterilmektedir.


21- Tüketim (kWh)

Faturalama hesabı için kullanılacak olan toplam tüketim verisidir.


22- Birim Fiyat

Müşterinin kullandığı tarife grubuna ait kWh karşılığı tüketimlerin TL değerini hesaplamak için kullanılan değerdir.


23- Bedel (TL)

Faturadaki tüm kalemlere karşılık gelen bedellerin ayrı ayrı ve gruplar halinde toplanarak gösterildiği alandır.

FATURA TUTARI

24- Fatura Tutarı

Enerji tüketimine ilişkin hesaplanan tüm kalemlerin vergi/fon dahil tutarıdır.


25- Güvence Bedeli

Kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere alınan bedeldir.


26- Önceki Yuvarlama/Yuvarlama

Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla, fatura toplamındaki küsuratların yuvarlanması sonucu oluşan kalemdir. Virgülden sonraki haneler 50 kuruş ve katları olacak şekilde aşağıya veya yukarıya doğru yuvarlanarak faturalarda yer alır.


28- Müşteri Alacağı

Faturada hesaplanan değerler sonrasında sonraki faturalardan mahsuplaşılacak değeri ifade eden bedeldir.


29- Muhtelif/Tenzil/İlave

Müşterilere muhtelif sebeplerden ilave/tenzil edilen tahakkuk yada tahsilat değerleridir.


30- Ödenecek Tutar

Fatura tutarına eklenen yada çıkarılan tüm bedellerden sonra kalan ödenmesi gereken net tutarı ifade etmektedir.


31- Eski Borç-Bakiye

Vadesi geçmiş ödemesi gereken borç tutarı bilgisidir.

DİĞER BİLGİLER

32- Otomatik Ödeme Talimatı

Müşterinin anlaşmalı bankalardan herhangi birinde otomatik ödeme talimatının olup olmadığı bilgisinin yer aldığı alandır.


33- Akt.Reak. Çarpan/ Say. Dem Değ/ Anl.Gücü

Say. Dem Değ: Sayaç okumanın yapıldığı ay içerisinde müşterini kullandığı maximum tüketimin anlık değeridir.

Anl.Gücü: Müşterinin bağlantı anlaşmasına göre perakende satış sözleşmesinde belirlenen anlaşma gücüdür.


34- Akt./ End./ Kap. Say. Marka/ Tip/ Seri No

Tesisatta takılı olan aktif sayaca ait marka, tip ve seri numara bilgisidir.


35- Sayaç Okuma Birimi- ATO / GTO

ATO: Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.

GTO: Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.


36- Fatura Belge No

Faturanın sistem takibi için tahsis edilen numaradır.


37- Önceki Takvim Yılı Tük.(Yıl/Gün)

Yıl: İçinde bulunulan yıldan önceki yıla ait toplam fatura edilen tüketim

Gün: İçinde bulunulan yıldan önceki yıla ait toplam fatura edilen günlük tüketim


38- Cari Yıl Tüketimi (Yıl/Gün)

Yıl: İçinde bulunulan yıla ait toplam fatura edilen tüketim

Gün: İçinde bulunulan yıla ait toplam fatura edilen tüketimin toplam fatura edilen gün sayısına oranı